Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

Номер в РОП: 00684-2019-0002

Обявление за обществена поръчка - 21.02.2019

Решение - 21.02.2019

Документация - 21.02.2019
Приложения към документация - 21.02.2019
Проект на договор - 21.02.2019
Техническа спецификация - 21.02.2019
Техническо предложение15. - 21.02.2019

Ценово предложение - 21.02.2019

еЕЕДОП- espd-request.pdf  -21.02.2019

еЕЕДОП - espd-request.xml-21.02.2019

Срок за получаване на оферти: 15.03.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 18.03.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол № VII-2-8 - 02.04.2019

На 23.04.2019г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”.

Протокол VII-2 -13 09.05.2019

Доклад VII-2 -14 09.05.2019

Решение VII-2 -15 09.05.2019

Обявление за възложена поръчка - 19.06.2019

Договор - 19.06.2019

Допълнително споразумение към договор № VII-2-18 - 23.06.2020« Обратно към всички поръчки