Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

Номер в РОП: 00684-2019-0001

Обявление за обществена поръчка - 14.01.2019

Решение - 14.01.2019

Документация - 15.01.2019
Приложения към документация - 15.01.2019
Проект на договор - 15.01.2019
Техническа спецификация - 15.01.2019
Техническо предложение - 15.01.2019
Ценово предложение - 15.01.2019
еЕЕДОП - espd-request.pdf -15.01.2019
еЕЕДОП - espd-request.xml -15.01.2019

Срок за получаване на оферти: 18.02.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 19.02.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 26.02.2019г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия и консумативи  за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"- 21.02.2019

 

Протокол VII-1-6 - 28.02.2019

Доклад VII-1-7 - 28.02.2019

Решение за класиране VII-1-8 - 28.02.2019

Обявление за възложена поръчка - 21.10.2019

Договор - 21.10.2019« Обратно към всички поръчки