Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““

Номер в РОП: 00684-2018-0017

Обявление за обществена поръчка - 22.10.2018

Решение - 22.10.2018

Документация - 22.10.2018
Приложения към документация - 22.10.2018
Проект на договор - 22.10.2018
Техническа спецификация - 22.10.2018
Техническо предложение - 22.10.2018
Ценово предложение - 22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 22.10.2018

Срок за получаване на оферти: 26.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 30.10.2018

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 19.11.2018

Протокол VII-19-20 -  19.12.2018

Протокол VII-19-22 - 22.03.2019

Протокол VII-19-23 - 22.03.2019

Доклад VII-19-24 - 22.03.2019

Решение за класиране VII-19-25 - 22.03.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 10.04.2019

Обявление за възложена поръчка - 27.05.2019

Договор VII-19 - 48 -27.05.2019

Договор VII-19-61 - 27.05.2019

Договор VII-19-60 - 27.05.2019

Договор VII-19-51- 27.05.2019

Договор VII-19-49 -27.05.2019

Договор VII-19-52 - 27.05.2019

Договор VII-19-62 - 27.05.2019

Договор VII-19 -66 - 27.05.2019

Договор VII-19-54 - 27.05.2019

Договор VII-19-57 - 27.05.2019

Договор VII-19-55 - 27.05.2019

Договор VII-19-56 - 27.05.2019

Договор VII-19-58 - 27.05.2019

Договор VII-19-59 -27.05.2019

Договор VII-19-64 - 27.05.2019

Договор VII-19-65 -27.05.2019

Договор VII-19-53-27.05.2019

Договор VII-19-67 - 27.05.2019

Договор VII-19-69 - 27.05.2019

Договор VII-19-63 -27.05.2019

Обявление за възложена поръчка - 30.05.2019

Договор VII-19-71 - 30.05.2019

Договор VII-19-72 - 30.05.2019

Договор VII-19-73 - 30.05.2019

Договор VII-19-74 - 30.05.2019

Обявление за възложена поръчка - 19.06.2019

Договор VII-19-76 - 19.06.2019

Обявление за възложена поръчка - 23.12.2019

Договор  VII-19-80 - 23.12.2019

Договор  VII-19-81 - 23.12.2019

Договор  VII-19-82 - 23.12.2019

Договор  VII-19-83 - 23.12.2019

Договор  VII-19-84 - 23.12.2019

Договор  VII-19-85 - 23.12.2019

Договор  VII-19-86 - 23.12.2019

Договор  VII-19-87 - 23.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-19-71 - 29.05.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-72 - 29.05.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-73 - 29.05.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-74 - 29.05.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-64 - 01.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-65 - 01.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-48 - 04.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-49 - 04.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-61 - 04.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-62 - 04.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-63 - 04.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-67 - 04.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-69 - 04.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-54 - 09.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-55 - 09.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-56 - 09.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-57 - 09.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-58 - 09.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-59 - 09.06.20

Допълнително споразумение към договор VII-19-76 - 26.06.20

Обявление за приключване на договор VII-19-83 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-52 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-48 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-56 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-55 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-54 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-58 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-57 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-59 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-65 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-66 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-80 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-86 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-82 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-19-81 - 02.02.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-62 - 08.04.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-63 - 08.04.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-67 - 08.04.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-61 - 08.04.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-76 - 08.07.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-74 - 08.07.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-72 - 08.07.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-73 - 08.07.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-64 - 08.07.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-71 - 08.07.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-49 - 08.07.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-84 - 13.10.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-85 - 13.10.2021

 Обявление за приключване на договор VII-19-87 - 13.10.2021« Обратно към всички поръчки