Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

1.    Документация
2.    Обявление – достъпно на сайта на АОП
3.    Решение – достъпно на сайта на АОП
4.    Техническа спецификация
5.    Техническо предложение
6.    Ценово предложение


ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 7 (седем) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 11.10.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 26.10.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 05.11.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 06.11.2012г.
Гаранция за участие в процедурата: За Обособена позиция 1 – 470 лв., за Обособена позиция 2 – 470 лв., за Обособена позиция 3 – 470 лв., за Обособена позиция 4 – 470 лв., за Обособена позиция 5 – 1800 лв., за Обособена позиция 6 – 1800 лв., за Обособена позиция 7 – 1800 лв., за Обособена позиция 8 – 1800 лв., за Обособена позиция 9 – 130 лв., за Обособена позиция 10 – 380 лв., за Обособена позиция 5 – 1600 лв.« Обратно към всички поръчки