Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“”

Номер в РОП: 00684-2018-0016

Обявление за обществена поръчка - 19.10.2018

Решение - 19.10.2018

Документация - 19.10.2018
Приложения към документация - 19.10.2018
Проект на договор - 19.10.2018
Техническа спецификация - 19.10.2018
Техническо предложение - 19.10.2018
Ценово предложение - 19.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -19.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 19.10.2018

Срок за получаване на оферти: 21.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 22.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация- 02.11.2018

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 30.10.2018

На 18.12.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“”.

На 10.01.2019 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Болница „Лозенец” ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти:

  1. по обособена позиция № 19 - Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- прави - със сребърно покритие междуучастниците "Кардио Медикал" ЕООД и "Б. Браун Медикал" ЕООД;
  2. по обособена позиция № 20 - Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- бифуркационни със сребърно покритие междуучастниците "Кардио Медикал" ЕООД и "Б. Браун Медикал" ЕООД.

Протокол VII-18-15/21.01.2019 - 21.01.2019

Доклад VII-18-16/21.01.2019 - 21.01.2019

Решение за класиране VII-18-17/21.01.2019 - 21.01.2019

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 08.02.2019

Обявление зя възложена поръчка - 27.03.2019

Договор VII-18-34 - 27.03.2019

Договор VII-18-29 - 27.03.2019

Договор VII-18-35 -27.03.2019

Договор VII-18-30 - 27.03.2019

Договор VII-18-31 - 27.03.2019

Договор VII-18-32 - 27.03.2019

Договор VII-18-36 - 27.03.2019

Договор VII-18-33 - 27.03.2019

Договор VII-18-37 - 27.03.2019

Договор VII-18-38 - 27.03.2019

Договор VII-18-40 - 27.03.2019

Информация за изпълнението на договор VII-18-32 -  30.06.2020

Информация за изпълнението на договор VII-18-36 - 30.06.2020

Информация за изпълнението на договор VII-18-34 - 02.02.2021

Информация за изпълнението на договор VII-18-35 - 02.02.2021

Информация за изпълнението на договор VII-18-38 - 02.02.2021

Информация за изпълнението на договор VII-18-37 - 02.02.2021

Информация за изпълнението на договор VII-18-33 - 02.02.2021

Информация за изпълнението на договор VII-18-31 - 02.02.2021

Информация за изпълнението на договор VII-18-40 - 03.02.2021

 

 

 « Обратно към всички поръчки