Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“

Номер в РОП: 00684-2018-0015

Обявление за обществена поръчка - 12.10.2018

Решение - 12.10.2018

Документация - 13.10.2018
Приложения към документация - 13.10.2018
Проект на договор - 13.10.2018
Техническа спецификация - 13.10.2018
Техническо предложение - 13.10.2018
Ценово предложение - 13.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -13.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 13.10.2018

Срок за получаване на оферти: 13.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 14.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-16-6/26.11.2018

На 04.12.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“.

Протокол VII-16-8 - 18.12.2018

Доклад VII-16-9 - 18.12.2018

Решение VII-16-10 - 18.12.2018

Обявление за прекратяване на процедура за обособена поз. 1 -04.01.2019

Обявление за възложена поръчка - 08.02.2019

Договор VII-16-15 - 08.02.2019

Договор VII-16-16 - 08.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-15 - 31.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-16 - 31.01.2020

Обявление за приключване на договор VII-16-15 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-16 - 02.02.2021« Обратно към всички поръчки