Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в болница „Лозенец ““

Номер в РОП: 00684-2018-0014
Обявление за обществена поръчка - 02.08.2018
Решение - 02.08.2018
Документация - 06.08.2018
Приложения към документация - 06.08.2018
Проект на договор - 06.08.2018
Техническа спецификация - 06.08.2018
Техническо предложение - 06.08.2018
Ценово предложение - 06.08.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -06.08.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 06.08.2018

*Документацията с приложенията е качена в първият работен ден след публикацията й в съботният брой на ТED

Срок за получаване на оферти: 11.09.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 12.09.2018 г.

Час: 11:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-15-8/27.09.2018 - 27.09.2018

На 10.10.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на разтвори и сух бикарбонат  за нуждите на отделение по Хемодиализа в болница „Лозенец ““.

Протокол VII-15-10/26.10.2018 - 29.10.2018

Доклад VII-15-11/29.10.2018 - 29.10.2018

Решение VII-15-12/29.10.2018 - 29.10.2018

Договор VII-15-17 -07.01.2019

Договор VII-15-18 - 07.01.2019

Анекс VII-15-21 - 20.12.2019

Анекс VII-15-22 - 20.12.2019

Обявление за изпълнен договор VII-15-17 - 01.02.2021

Обявление за изпълнен договор VII-15-18 - 08.04.2021

 « Обратно към всички поръчки