Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”

Номер в РОП: 00684-2018-0012

Обявление за обществена поръчка - 29.06.2018

Решение - 29.06.2018

Документация - 29.06.2018

Приложения към документация - 29.06.2018

Проект на договор - 29.06.2018

Техническа спецификация - 29.06.2018

Техническо предложение - 29.06.2018

Ценово предложение - 29.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.pdf - 29.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.xml - 29.06.2018

 

Срок за получаване на оферти: 02.08.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03.08.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 16.07.2018

Протокол VII-13-11/03.10.2018 - 03.10.2018

 

На 08.11.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията  по клинична имунология”.

 

Протокол VII-13-17/29.10.2018 - 06.12.2018

Протокол VII-13-28/06.12.2018 - 06.12.2018

Доклад VII-13-29/06.12.2018 - 06.12.2018

Решение VII-13-30/06.12.2018 - 06.12.2018

Обявление за частично прекратяване - 27.12.2018

Обявление на възложена поръчка VII-13-53/05.03.2019 - 07.03.2019

Договор VII-13-49 - 07.-3.2019

Договор VII-13-42 - 07.03.2019

Договор VII-13-43 - 07.-3.2019

Договор VII-13-47 - 07.03.2019

Договор VII-13-50 - 07.03.2019

Договор VII-13-44 - 07.03.2019

Договор VII-13-51 - 07.03.2019

Договор VII-13-45 - 07.03.2019

Договор VII-13-46 - 07.03.2019

Договор VII-13-52 - 07.03.2019

Договор VII-13-48 - 07.03.2019

Обявление на възложена поръчка VII-13-58 - 28.03.2019

Договор VII-13-54 -28.03.2019

Договор VII-13-55 - 28.03.2019

Договор VII-13-56 - 28.03.2019

Договор VII-13-57 -28.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-13-47 - 22.11.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-13-49 - 20.02.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-13-50 - 20.02.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-13-51 - 20.02.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-13-52 - 20.02.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-13-47 - 06.03.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-68 - 09.04.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-75 - 02.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-76 - 02.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-77 - 02.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-78 - 02.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-79 - 02.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-83 - 16.09.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-84 - 16.09.2020

Обявление за изпълнен договор VII-13-92 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-13-93 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-13-94 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-13-95 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-13-96 - 01.02.2021

Обявление за изпълнен договор VII-13-97 - 01.02.2021

 « Обратно към всички поръчки