Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология”

Номер в РОП: 00684-2018-0010

Обявление за обществена поръчка - 18.06.2018

Решение - 18.06.2018

Документация - 18.06.2018

Приложения към документация - 18.06.2018

Проект на договор - 18.06.2018

Техническа спецификация - 18.06.2018

Техническо предложение - 18.06.2018

Ценово предложение - 18.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.pdf - 18.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.xml - 18.06.2018


Срок за получаване на оферти: 18.07.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 19.07.2018 г.
Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за прекратяване - 04.07.2018

Обявление за прекратяване - 19.07.2018« Обратно към всички поръчки