Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

Номер в РОП: 00684-2018-0009
Обявление за обществена поръчка - 23.05.2018
Решение - 23.05.2018
Документация - 23.05.2018
Приложения към документация - 23.05.2018
Проект на договор - 23.05.2018
Техническа спецификация - 23.05.2018
Техническо предложение - 23.05.2018
Ценово предложение - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 23.05.2018

Срок за получаване на оферти: 26.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 11.06.2018

Протокол VII-10-8 -29.06.2018

На 13.07.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи  за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S".

Протокол VII-10-10 - 23.07.2018

Доклад VII-10-11 - 23.07.2018

Решение за класиране VII-10-12 - 23.07.2018

Решение за прекратяване VII-10-16 - 12.12.2018

Обявление за прекратяване - 31.12.2018« Обратно към всички поръчки