Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”

Номер в РОП: 00684-2018-0008

Обявление за обществена поръчка - 23.05.2018
Решение - 23.05.2018

Документация - 23.05.2018
Приложения към документация - 23.05.2018
Проект на договор - 23.05.2018
Техническа спецификация - 23.05.2018
Техническо предложение - 23.05.2018
Ценово предложение - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 23.05.2018

Срок за получаване на оферти: 25.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 26.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 11.06.2018

Протокол VII-9-13/03.07.2018 г. - 03.07.2018

На 18.10.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”.

Протокол VII-9-18/12.10.2018 - 29.10.2018

Протокол VII-9-22/29.10.2018 - 29.10.2018

Доклад VII-9-23/29.10.2018 - 29.10.2018

Решение VII-9-24/29.10.2018 29.10.2018

Протокол VII-9-26/07.11.2018 - 07.11.2018

Доклад VII-9-27/07.11.2018 - 07.11.2018

Решение VII-9-28/07.11.2018 - 07.11.2018

Обявление за възложена поръчка -прекратена обособена позиция - 28.11.2018

Обявление за възложена поръчка - 04.12.2018

Договор VII-9-38 - 03.12.2018

Договор VII-9-39 - 03.12.2018

Договор VII-9-40 - 03.12.2018

Договор VII-9-41 - 03.12.2018

Договор VII-9-42 - 03.12.2018

Договор VII-9-43 - 03.12.2018

Договор VII-9-33 - 03.12.2018

Решение за прекратяване VII-9-47 - 12.12.2018

Обявление за възложена поръчка -прекратена обособена позиция - 31.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-9-33 - 07.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-33 -18.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-38 - 28.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-42 - 28.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-33 - 10.05.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-38- 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-40 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-39 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-41 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-62 - 26.09.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-64 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-65 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-66 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-67 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-69 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-70 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-71 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-72 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-73 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-74 - 03.12.2019

Обявление за приключване на договор VII-9-40 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-9-43 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-9-41 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-9-39 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-9-38 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-9-42 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-9-33 - 22.02.2021« Обратно към всички поръчки