Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на лабораторно оборудване, обзавеждане, консумативи и софтуер за нуждите на лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика в Университетска болница „Лозенец”

1. Документация
2. Обявление - досъпно на сайта на АОП
3. Решение - досъпно на сайта на АОП
4. Техническо предложение
5. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 9 (ДЕВЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 04.10.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 19.10.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 30.10.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 31.10.2012 г.
Гаранция за участие в процедурата: 60 000 /шестдесет хиляди / лева« Обратно към всички поръчки