Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”

Номер в РОП: 00684-2018-0006
Обявление за обществена поръчка - 08.05.2018
Решение - 08.05.2018
Документация - 08.05.2018
Приложения към документация - 08.05.2018
Проект на договор -08.05.2018
Техническа спецификация - 08.05.2018
Техническо предложение -08.05.2018
Ценово предложение - 08.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 08.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 08.05.2018

Срок за получаване на оферти: 11.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 12.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП - 30.05.2018

Протокол VII-8-9 - 19.06.2018

Съобщение: На 28.06.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”. - 25.06.2018

Съобщение до „Нова Медикъл" ООД: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви беше изпратено Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП на посочения e-mail в документацията за участие. Посоченият в документацията за участие факс не приема съобщението. Възложителят публикува настоящото съобщение в профила на купувача в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. - 23.07.2018 г.

Протокол VII-8-11 - 23.07.2018

Доклад VII-8-12 - 23.07.2018

Решение VII-8-13 - 23.07.2018

Решение за прекратяване VII-18-17 - 03.08.2018

Съобщение до „Медиком 2000" ООД: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви беше изпратено Решение по чл. 108, т. 4 от ЗОП на посочения e-mail в документацията за участие. Посоченият в документацията за участие факс не приема съобщението. Възложителят публикува настоящото съобщение в профила на купувача в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Обявление за прекратяване - 30.08.2018« Обратно към всички поръчки