Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

Становище от АОП, вх.№ КСИ 74 -02.05.2018

Становище от АОП, вх.№ КСИ- 74 за извършена проверка от външен експерт 02.05.2018

Номер в РОП: 00684-2018-0007
Обявление за обществена поръчка - 21.05.2018
Решение - 21.05.2018
Документация - 21.05.2018
Приложения към документация - 21.05.2018
Проект на договор - 21.05.2018
Техническа спецификация - 21.05.2018
Техническо предложение - 21.05.2018
Ценово предложение - 21.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 21.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 21.05.2018

Срок за получаване на оферти: 21.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 22.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Становище от АОП, вх.№ КСИ 74 -04.06.2018

Решение за прекратяване - 06.06.2018

Обявление за прекратяване - 21.06.2018« Обратно към всички поръчки