Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура

Номер в РОП: 00684-2018-0002
Обявление за обществена поръчка - 21.02.2018
Решение - 21.02.2018
Документация - 21.02.2018
Приложения към документация - 21.02.2018
Проект на договор - 21.02.2018
Техническа спецификация - 21.02.2018
Техническо предложение - 21.02.2018
Ценово предложение - 21.02.2018


Срок за получаване на оферти: 27.03.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 28.03.2018 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 03.04.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовo предложениe на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура” - 28.03.2018

Протокол VII-2-6 -12.04.2018

Доклад VII-2-7 -12.04.2018

Решение VII-2-8 -12.04.2018

Обявление за прекратени обособени позиции - 30.04.2018

Обявление за възложена поръчка - 11.06.2018

Договор VII-2-12 - 11.06.2018

Допълнително споразумение VII-2-15 - 20.12.2018

Допълнително споразумение VII-2-17 - 04.06.2019

Обявление за изпълнен договор VII-2-12 - 02.02.2021« Обратно към всички поръчки