Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

Номер в РОП: 00684-2018-0001

Обявление за обществена поръчка - 19.02.2018

Решение - 19.02.2018

Документация - 19.02.2018

Приложения към документация - 19.02.2018

Проект на договор - 19.02.2018

Техническа спецификация - 19.02.2018

Техническо предложение - 19.02.2018

Ценово предложение - 19.02.2018

Срок за получаване на оферти: 26.03.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.03.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 04.04.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовo предложениe на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за апарат  ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

Протокол VII-1-6 - 12.04.2018

Протокол VII-1-8 - 12.04.2018

Доклад VII-1-9 - 12.04.2018

Решение VII-1-10 - 12.04.2018

Обявление за възложена поръчка -21.05.2018

Договор VII-1-13 -21.05.2018

Допълнително споразумение VII-1-16 - 03.05.2019

Допълнително споразумение VII-1-18 - 18.11.2019

Обявление за изпълнен договор VII-1-13 - 02.02.2021« Обратно към всички поръчки