Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на Автоматизирана система за управление на лекарства и медицински консумативи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части болница „Лозенец” с доставка на резервни части”

Номер в РОП: 00684-2017-0021

Обявление за обществена поръчка - 18.12.2017

Решение - 18.12.2017

Документация - 19.12.2017

Приложения към документация - 19.12.2017

Проект на договор - 19.12.2017

Техническа спецификация - 19.12.2017

Техническо предложение - 19.12.2017

Ценово предложение - 19.12.201

 

Срок за получаване на оферти: 22.01.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.01.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 30.01.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на Автоматизирана система за управление на лекарства и медицински консумативи  в болница „Лозенец” с доставка на резервни части"

Протокол VII-24-7 - 16.02.2018

Доклад VII-24-6 - 16.02.2018

Решение VII-24-8 - 16.02.2018

Обявление за възложена поръчка - 22.03.2018

Договор VII-24-11 - 22.03.2018« Обратно към всички поръчки