Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

Номер в РОП: 00684-2017-0020

Обявление за обществена поръчка - 11.12.2017

Решение - 11.12.2017

Документация - 13.12.2017

Приложения към документация - 13.12.2017

Проект на договор - 13.12.2017

Техническа спецификация - 13.12.2017

Техническо предложение - 13.12.2017

Ценово предложение - 13.12.2017

Срок за получаване на оферти: 15.01.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 16.01.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 30.01.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

Протокол VII-23-9 05.02.2018

Доклад VII-23-8 05.02.2018

Решение за класиране VII-23-10 05.02.2018

Обявление за прекратени обособени позиции - 21.02.2018

Обявление за възложена поръчка -29.03.2018

Договор VII-23 -17 - 29.03.2018

Договор VII-23 -18 - 29.03.2018

Договор VII-23 -19 - 29.03.2018

Допълнително споразумение към договор VII-23-17 -29.03.2019

Допълнително споразумение към договор VII-23-18 - 02.04.2019

Допълнително споразумение към договор VII-23-19 -02.04.2019

Обявление за изпълнен договор VII-23-17 - 01.02.2021



« Обратно към всички поръчки