Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА ЛОГИСТИЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ВЪТРЕБОЛНИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

На 30.10.2012 г. в 14.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка: „ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА ЛОГИСТИЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ВЪТРЕБОЛНИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ”.

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение


ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (ШЕСТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 01.10.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 12.10.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 24.10.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 25.10.2012 година
Гаранция за участие в процедурата: 20 000 /двадесет хиляди / лева« Обратно към всички поръчки