Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части“

Номер в РОП:00684-2017-0019
Обявление за обществена поръчка - 27.11.2017

Решение - 27.11.2017
Документация - 27.11.2017
Приложения към документация - 27.11.2017
Техническа спецификация - 27.11.2017
Техническо предложение - 27.11.2017
Ценово предложение - 27.11.2017
Проект на договор - 27.11.2017


Срок за получаване на оферти: 03.01.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 04.01.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 01.02.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части“

Протокол VII-22-7 - 14.02.2018

Доклад VII-22-6 - 14.02.2018

Решение VII-22-8 - 14.02.2018

Обявление за възложена поръчка - 29.03.2018

Договор VII-22-11 - 29.03.2018« Обратно към всички поръчки