Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

Номер в РОП:00684-2017-0018
Обявление за обществена поръчка - 08.11.2017

Решение - 08.11.2017
Документация - 08.11.2017
Приложения към документация - 08.11.2017
Техническа спецификация - 08.11.2017
Техническо предложение - 08.11.2017
Ценово предложение - 08.11.2017
Проект на договор - 08.11.2017


Срок за получаване на оферти: 11.12.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 12.12.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-20-12/10.01.2018 - 10.01.2018

Съобщение: На 20.03.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“. - 15.03.2018

Протокол VII-20-18/29.03.2018 г. - 30.03.2018

Доклад VII-20-17/29.03.2018 г. - 30.03.2018

Решение VII-20-19/30.03.2018 г. - 30.03.2018

Обявление за възложена поръчка - прекратени обособени позиции - 18.04.2018

Договор VII-20-30/30.04.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-31/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-32/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-33/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-34/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-35/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-36/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-37/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-38/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-39/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-41/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-42/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-45/22.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-46/22.05.2018 - 30.05.2018

Обявление за възложена поръчка - 30.05.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-35 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-33 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-46 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-39 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-41 - 20.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-34 -  04.02.2019

Обявление за приключен договор VII-20-34 - 05.02.2019

Обявление за приключен договор VII-20-41 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-42 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-38 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-37 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-108 - 04.10.2019

Обявление за приключен договор VII-20-46- 02.02.2021

Обявление за приключен договор VII-20-45- 02.02.2021

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация -   24.02.2021« Обратно към всички поръчки