Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски

Номер в РОП:00684-2017-0017
Обявление за обществена поръчка 30.10.2017

Решение 30.10.2017
Документация 31.10.2017
Приложения към документация 31.10.2017
Техническа спецификация 31.10.2017
Техническо предложение 31.10.2017
Ценово предложение 31.10.2017
Проект на договор 31.10.2017


Срок за получаване на оферти: 04.12.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 05.12.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 27.11.2017

Протокол VII-19-11 от 13.12.2017 г. - 13.12.2017

Съобщение: На 10.01.2018 г. в 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” - 05.01.2018

Протокол VII-19-13 от 05.01.2018 г 19.01.2018

Протокол VII-19-14 от 11.01.2018 г 19.01.2018

Протокол VII-19-20 от 19.01.2018 г 19.01.2018

Доклад VII-19-19 от 19.01.2018 г 19.01.2018

Решение за класиране VII-19-21 от 19.01.2018 г 19.01.2018

Определение № 197 на КЗК от 15.02.2018

Решение № 355 на КЗК от 29.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - 19.04.2018

Договор VII-19-30 - 19.04.2018

Обявление за приключване на договор - 15.08.2019« Обратно към всички поръчки