Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

Номер в РОП:00684-2017-0016
Обявление за обществена поръчка 05.10.2017

Решение 05.10.2017
Документация 05.10.2017
Приложения към документация 05.10.2017
Техническа спецификация 05.10.2017
Техническо предложение 05.10.2017
Ценово предложение 05.10.2017
Проект на договор 05.10.2017


Срок за получаване на оферти: 08.11.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 09.11.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение относно "Баркод идентификатор" - 11.10.2017

Съобщение: На 04.12.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация” - 29.11.2017 г.

Протокол VII-18-10 - 15.12.2017

Доклад VII-18-11 - 15.12.2017

Решение VII-18-12 - 15.12.2017

Обявление за прекратена обособена позиция -04.01.2018

Обявление за възложена поръчка - 22.02.2018

Договор VII-18-21 - 22.02.2018

Договор VII-18-23 - 22.02.2018

Договор VII-18-24 - 22.02.2018

Договор VII-18-30 - 22.02.2018

Договор VII-18-25 - 22.02.2018

Договор VII-18-26 - 22.02.2018

Договор VII-18-27 - 22.02.2018

Договор VII-18-28 - 22.02.2018

Договор VII-18-29 - 22.02.2018

Договор VII-18-31 - 22.02.2018

Договор VII-18-32 - 22.02.2018

Договор VII-18-22 - 22.02.2018

Допълнително споразумение към договор VII-18-21 - 11.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18-22 - 11.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18-23 - 11.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18- 24 - 14.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18- 26 - 14.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18- 27 - 14.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18- 28 - 14.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18- 29 - 14.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18 -30 -18.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-18 -32 - 18.02.2019

Обявление за изпълнен договор VII-18-31 - 20.03.2019

Обявление за изпълнен договор VII-18-25 - 04.04.2019

Обявление за изпълнен договор VII-18-51 - 18.09.2019

Обявление за изпълнен договор VII-18-52 - 18.09.2019

Обявление за изпълнен договор VII-18-54 - 04.10.2019

Обявление за изпълнен договор VII-18-21 - 10.02.2020

Обявление за изпълнен договор VII-18-22 - 10.02.2020

Обявление за изпълнен договор VII-18-29 - 30.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-18-24 - 01.02.2021

Обявление за изпълнен договор VII-18-26 - 01.02.2021

Обявление за изпълнен договор VII-18-27 - 01.02.2021

Обявление за изпълнен договор VII-18-28 - 01.02.2021« Обратно към всички поръчки