Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”

Номер в РОП:00684-2017-0015
Обявление за обществена поръчка 29.09.2017

Решение 29.09.2017
Документация 29.09.2017
Приложения към документация 29.09.2017
Техническа спецификация 29.09.2017
Техническо предложение 29.09.2017
Ценово предложение 29.09.2017
Проект на договор 29.09.2017


Срок за получаване на оферти: 02.11.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03.11.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП - 11.10.2017

Разяснение на основание чл.33, ал. 2 от ЗОП - 13.10.2017

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 16.10.2017

Техническа спецификация /коригирана 11 обособена позиция/ 16.10.2017

Техническо предложение /коригирано 11 обособена позиция/16.10.2017

Ценово предложение /коригирано 11 обособена позиция/16.10.2017

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 19.10.2017

Протокол VII-17-28/28.11.2017 г. - 28.11.2017

Съобщение: На 19.01.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”. - 16.01.2018 г.

Съобщение до „Авторент-1“ ЕООД: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви беше изпратено Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП на посочения e-mail в документацията за участие на 19.03.2018 г. в 11.04 часа. В документацията за участие няма посочен факс. Възложителят публикува настоящото съобщение в профила на купувача в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. - 19.03.2018 г.

Протокол VII-17-44/12.01.2018 г. - 19.03.2018 г.

Протокол VII-17-51/19.03.2018 г. - 19.03.2018 г.

Доклад VII-17-50/19.03.2018 г. - 19.03.2018 г.

Решение VII-17-52/19.03.2018 г. - 19.03.2018 г.

Решение VII-17-54/02.04.2018 г. - 02.04.2018

Обявление за възложена поръчка - прекратени обособени позиции - 05.04.2018

Обявление за възложена поръчка - прекратена обособена позиция XX - 18.04.2018

Обявление за възложена поръчка - сключени договори - 14.05.2018

Договор VII-17-75/13.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-79/17.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-80/17.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-81/17.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-82/17.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-83/17.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-85/18.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-86/18.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-87/18.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-88/19.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-89/20.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-90/20.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-91/20.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-92/20.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-93/20.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-107/23.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-108/23.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-109/23.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-112/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-113/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-114/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-115/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-116/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-117/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-118/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-119/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-120/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-121/24.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-125/30.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-126/30.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-127/30.04.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-128/03.05.2018 г. - 14.05.2018

Договор VII-17-129/03.05.2018 г. - 14.05.2018

Допълнително споразумение към договора VII-17-108 - 06.07.2018

Допълнително споразумение-прекратяване на договор VII-17-121 - 04.02.2019

Допълнително споразумение-прекратяване на договор VII-17-82 - 04.02.2019

Допълнително споразумение-прекратяване на договор VII-17-81 - 04.02.2019

Обявление на приключване на договор VII-17-121 - 05.02.2019

Обявление на приключване на договор VII-17-82 - 10.02.2019

Обявление на приключване на договор VII-17-81 - 10.02.2019

Допълнително споразумение-прекратяване на договор VII-17-148 - 23.03.2020

Допълнително споразумение към договор VII-17-149 - 08.04.2020

Допълнително споразумение към договор VII-17-152 - 27.04.2020

Допълнително споразумение към договор VII-17-153 - 11.05.2020

Допълнително споразумение към договор VII-17-154 - 11.05.2020

Допълнително споразумение към договор VII-17-155 - 19.05.2020

Допълнително споразумение към договор VII-17-156 - 19.05.2020

Допълнително споразумение към договор VII-17-157 - 19.05.2020

Обявление на приключване на договор VII-17-88 - 30.06.2020

Обявление на приключване на договор VII-17-87 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-86 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-34 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-128 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-129 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-93 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-79 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-77 - 01.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-126 - 22.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-125 - 22.02.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-109 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-92 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-91 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-90 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-89 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-119 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-118 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-117 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-116 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-115 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-114 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-113 - 08.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-112 - 29.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-120 - 29.04.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-107 - 08.07.2021

Обявление на приключване на договор VII-17-85- 08.07.2021

 « Обратно към всички поръчки