Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции”

Номер в РОП:00684-2017-0014
Обявление за обществена поръчка 13.09.2017

Решение 13.09.2017.
Документация 13.09.2017
Приложения към документация 13.09.2017
Техническа спецификация 13.09.2017
Техническо предложение 13.09.2017
Ценово предложение 13.09.2017
Проект на договор 13.09.2017


Срок за получаване на оферти: 17.10.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 18.10.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП - 29.09.2017

Разяснение на основание чл.33, ал. 2 от ЗОП - 03.10.2017

Разяснение относно "Баркод идентификатор" - 11.10.2017

Протокол VII-16-20/23.10.2017 г. - 23.10.2017

Съобщение: На 14.11.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” - 08.11.2017

Протокол VII-16-25 - 29.11.2017

Доклад VII-16-26 - 29.11.2017

Решение VII-16- 27 - 29.11.2017

Обявление за прекратени позиции -  19.12.2017

Обявление за възложена поръчка - 22.01.2018

Договор VII-16-41 - 22.01.2018

Договор VII-16-43 - 22.01.2018

Договор VII-16-44 - 22.01.2018

Договор VII-16-45 - 22.01.2018

Договор VII-16-46 - 22.01.2018

Договор VII-16-48 - 22.01.2018

Договор VII-16-49 - 22.01.2018

Договор VII-16-50 - 22.01.2018

Договор VII-16-51 - 22.01.2018

Договор VII-16-52 - 22.01.2018

Договор VII-16-53 - 22.01.2018

Договор VII-16-54 - 22.01.2018

Обявление за възложена поръчка 26.01.2018

Договор VII-16-55 26.01.2018

Договор VII-16-57 26.01.2018

Договор VII-16-58 26.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-48 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-49 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-50 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-51 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-52 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-41 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-43 - 31.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-44 - 31.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-16-46 - 11.01.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-58 - 22.01.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-57 - 22.01.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-53 - 24.01.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-54 - 24.01.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-55 - 29.01.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16 -45 /прекратяване/ - 04.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-16-45 - 05.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-48 - 11.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-49 - 11.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-50 - 11.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-51 - 11.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-52 - 11.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-46 - 12.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-53 - 15.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-54 - 15.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-43 - 16.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-44 - 16.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-57 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-58 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-55 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-43 - 03.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-44 - 03.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-48 - 17.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-49 - 17.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-50 - 17.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-51 - 17.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-52 - 17.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-55 - 20.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-53 - 20.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-54 - 20.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-57 - 22.01.2020

Обявление за приключване на договор VII-16-58 - 10.02.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-49 - 23.03.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-44 - 24.03.2020

Обявление за приключване на договор VII-16-53 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-55 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-52 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-46 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-54 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-51 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-50 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-49 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-48 - 02.02.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-43 - 08.04.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-44 - 08.04.2021

Обявление за приключване на договор VII-16-58 - 08.04.2021« Обратно към всички поръчки