Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец““

Номер в РОП: 00684-2017-0010

Обявление за обществена поръчка - 07.07.2017

Решение - 07.07.2017

Документация - 07.07.2017

Приложения към документация - 07.07.2017

Техническа спецификация - 07.07.2017

Проект на договор - 07.07.2017

Срок за получаване на оферти: 10.08.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 11.08.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 12.09.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец““

Протокол VII-12-9/20.09.2017 - 20.09.2017

Доклад VII-12-8/20.09.2017 - 20.09.2017

Решение VII-12-10/20.09.2017 - 20.09.2017

Обявление за възложена поръчка - 16.10.2017

Договор VII-12-13/09.10.2017 - 16.10.2017

Обявление за приключен договор -  18.01.2019« Обратно към всички поръчки