Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ“

1. Документация
2. Приложение към договора 1
3. Приложение към договора 2
4. Приложение към договора 3
5. Технически изисквания
6. Техническа спецификация
7. Техническо предложение
8. Ценова спецификация

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 9 (ДЕВЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 19.09.2012г.

Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 19.10.2012 година

Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 30.10.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 31.10.2012г.

Гаранция за участие в процедурата: 60 000 /шестдесет хиляди/ лева« Обратно към всички поръчки