Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Абонаментно поддържане на климатичната техника в Университетска болница „Лозенец” с доставка на консумативи и резервни части”

Номер в РОП:00684-2017-0009
Обявление за обществена поръчка - 19.06.2017
Решение - 19.06.2017
Документация - 20.06.2017
Приложения към документация- 20.06.2017
Техническа спецификация- 20.06.2017
Техническо предложение - 20.06.2017
Ценово предложение - 20.06.2017
Проект на договор -20.06.2017


Срок за получаване на оферти: 24.07.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 25.07.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 28.07.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане на климатичната техника в Университетска болница „Лозенец” с доставка на консумативи и резервни части”.

Протокол VII-11-7/31.07.2017 - 01.08.2017

Доклад VII-11-6/31.07.201701.08.2017

Решение VII-11-8/01.08.201701.08.2017

Договор VII-11-11/19.09.2017 - 26.09.2017

Обявление за възложена поръчка - 26.09.2017
« Обратно към всички поръчки