Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

Номер в РОП:00684-2017-0008
Обявление за обществена поръчка - 15.06.2017
Решение - 15.06.2017
Документация - 15.06.2017
Приложения към документация- 15.06.2017
Техническа спецификация- 15.06.2017
Техническо предложение - 15.06.2017
Ценово предложение - 15.06.2017
Проект на договор - 15.06.2017


Срок за получаване на оферти: 19.07.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 20.07.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-10-15/03.08.2017 г. - 03.08.2017

Съобщение: На 19.10.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец””. -16.10.2017

Доклад VII-10-19/10.11.2017 г. - 13.11.2017

Протокол VII-10-20/10.11.2017 г. - 13.11.2017

Решение за класиране VII-10-21/13.11.2017 г. - 13.11.2017

Решение VII-10-45/08.01.2018 г. - 08.01.2018

Обявление за възложена поръчка VII-10-44/08.01.2018 - 10.01.2018

Договор VII-10-32 - 10.01.2018

Договор VII-10-33 - 10.01.2018

Договор VII-10-34 - 10.01.2018

Договор VII-10-35 - 10.01.2018

Договор VII-10-36 - 10.01.2018

Договор VII-10-37 - 10.01.2018

Договор VII-10-38 - 10.01.2018

Обявление за прекратена обособена позиция - 25.01.2018

Договор VII-10-48 - 12.02.2018

Обявление за възложена поръчка VII-10-49 - 12.02.2018

Обявление за приключване на договор VII-10-48 - 14.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-32 - 05.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-37 - 21.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-38 - 21.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-63 - 07.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-64 - 07.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-65 - 07.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-66 - 07.10.2019« Обратно към всички поръчки