Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Номер в РОП:00684-2017-0007

Обявление за обществена поръчка - 05.06.2017

Решение - 05.06.2017

Документация - 07.06.2017

Приложения към документация- 07.06.2017

Техническа спецификация- 07.06.2017

Техническо предложение - 07.06.2017

Ценово предложение - 07.06.2017

Проект на договор - 07.06.2017

Срок за получаване на оферти: 11.07.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 12.07.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-9-8/18.07.2017 г. - 18.07.2017 16:25:43

Съобщение: На 25.09.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции. - 18.09.2017

Протокол VII-9-14/07.11.2017 - 07.11.2017

Доклад VII-9-13/07.11.2017 - 07.11.2017

Решение VII-9-15/07.11.2017 - 07.11.2017

Договор VII-9-20/24.11.2017 - 07.12.2017

Договор VII-9-21/27.11.2017 - 07.12.2017

Обявление за сключени договори - 07.12.2017

Допълнително споразумение към Договор VII-9-20 - 02.02.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-9-20 - 09.11.2008

Обявление за приключване на договор VII-9-21 - 24.01.2019« Обратно към всички поръчки