Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции

Номер в РОП: 00684-2017-0006

Обявление за поръчка - 05.06.2017

Решение за откриване на процедура - 05.06.2017

Документация - 07.06.2017

Приложения към документация - 07.06.2017

Проект на договор -07.06.2017

Техническа спецификация - 07.06.2017

Техническо предложение - 07.06.2017

Ценово предложение - 07.06.2017

Срок за получаване на оферти: 10.07.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 11.07.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-8-7/04.10.2017 г. - 04.10.2017 г.

Съобщение: На 09.11.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”. - 06.11.2017 г.

Доклад VII-8-9/17.11.2017 г. - 20.11.2017

Протокол VII-8-10/17.11.2017 г. - 20.11.2017

Решение VII-8-11/17.11.2017 г. - 20.11.2017

Обявление за възложена поръчка - 12.01.2018

Договор VII-8-14/28.12.2017 - 12.01.2018

Договор VII-8-15/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-16/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-17/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-18/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-19/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-20/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-21/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-22/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-23/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-24/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-25/28.12.2017- 12.01.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-8-14 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-15 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-16 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-17 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-18 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-19 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-20 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-21 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-22 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-23 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-24 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-25 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-19 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-20 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-25 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-47 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-14 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-15 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-16 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-17 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-18 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-19 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-20 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-21 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-22 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-23 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-24 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-25 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-14 - 17.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-15 - 17.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-24 - 17.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-8-89 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-88 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-87 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-86 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-85 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-84 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-91 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-83 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-92 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-82 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-90 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-81 - 10.02.2020« Обратно към всички поръчки