Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

Номер в РОП:00684-2017-0005

Обявление за обществена поръчка - 22.05.2017

Решение - 22.05.2017

Документация - 22.05.2017
Приложения към документация - 22.05.2017
Техническа спецификация - 22.05.2017
Техническо предложение - 22.05.2017
Ценово предложение -22.05.2017
Проект на договор -22.05.2017

Срок за получаване на оферти: 26.06.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 27.06.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за прекратяване - 31.05.2017

Обявление за прекратяване на процедурата - 01.06.2017« Обратно към всички поръчки