Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

Номер в РОП:00684-2017-0004

Обявление за обществена поръчка - 20.03.2017

Решение - 20.03.2017

Документация - 20.03.2017
Приложения към документация - 20.03.2017
Техническа спецификация - 20.03.2017
Техническо предложение - 20.03.2017
Ценово предложение -20.03.2017
Проект на договор -20.03.2017

Срок за получаване на оферти: 20.04.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 21.04.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-6-21/22.05.2017 г. - 22.05.2017

Съобщение: На 26.07.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”.

Доклад VII-6-40/18.09.2017 г.19.09.2017

Протокол VII-6-41/18.09.2017 г. - 19.09.2017

Решение VII-6-42/18.09.2017 г. - 19.09.2017

Обявление за прекратени позиции - 05.10.2017

Договор VII-6-65/17.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-66/18.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-68/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-69/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-70/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-71/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-72/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-73/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-74/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-75/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-76/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-77/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-78/24.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-79/25.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-80/25.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-82/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-83/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-84/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-85/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-86/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-87/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-88/30.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-89/30.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-90/31.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-91/31.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-92/31.10.2017 г. - 13.11.2017

Обявление за възложена поръчка13.11.2017

Допълнително споразумение към договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 23.03.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-66/18.10.2017 г. - 17.05.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 25.06.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-73/23.10.2017 г. 22.10.2018

 

 

Допълнително споразумение към договор VII-6-78/24.10.2017 г. - 22.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 22.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-79/25.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-80/25.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-90/31.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-91/31.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-92/31.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-66/18.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-70/19.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-69/19.10.2017 г.  -23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-82/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-83/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-84/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-85/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-86/26.10.2017 г. - 23.10.2018

 
<


« Обратно към всички поръчки