Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца

Номер в РОП:00684-2017-0003

Обявление за обществена поръчка - 20.02.2017

Решение - 20.02.2017

Документация - 22.02.2017
Приложения към документация - 22.02.2017
Техническа спецификация - 22.02.2017
Техническо предложение - 22.02.2017
Ценово предложение -22.02.2017
Проект на договор -22.02.2017

Срок за получаване на оферти: 27.03.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 28.03.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти -30.03.2017

Срок за получаване на оферти: 27.04.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 28.04.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-5-7 03.05.2017

Съобщение: На 12.05.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца

Протокол VII-5-9 17.05.2017

Доклад 17.05.2017

Решение 17.05.2017

Обявление за възложена поръчка - 19.06.2017

Договор - 19.06.2017

Обявление за приключен договор - 18.01.2019« Обратно към всички поръчки