Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” за период от 12 месеца

Номер в РОП:00684-2017-0002

Обявление за обществена поръчка -06.02.2017

Решение -06.02.2017

Документация - 07.02.2017
Приложения към документация - 07.02.2017
Техническа спецификация -  07.02.2017
Техническо предложение - 07.02.2017
Ценово предложение - 07.02.2017
Проект на договор - 07.02.2017

Срок за получаване на оферти: 09.03.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 10.03.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 17.03.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на консумативи за апарат  ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” за период от 12 месеца

Протокол VII-3-6 21.03.2017

Доклад VII-3-7 21.03.2017

Решение VII-3-8 21.03.2017

Обявление за възложена поръчка 02.05.2017

Договор VII-3-11 02.05.2017

Обявление за приключване на договор VII-3-14/18.01.2019 - 18.01.2019« Обратно към всички поръчки