Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

Номер в РОП:00684-2017-0001

Обявление за обществена поръчка - 16.01.2017

Решение - 16.01.2017

Документация - 16.01.2017
Приложения към документация - 16.01.2017
Техническа спецификация -  16.01.2017
Техническо предложение - 16.01.2017
Ценово предложение - 16.01.2017
Проект на договор - 16.01.2017

Срок за получаване на оферти: 16.02.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.02.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-1-13/02.03.2017 г. - 02.03.2017

Съобщение: На 20.03.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

Протокол VII-1-21/23.03.2017 г. - 24.03.2017

Доклад VII-1-22/23.03.2017 г. - 24.03.2017

Решение VII-1-23/24.03.2017 г. - 24.03.2017

Обявление за прекратяване на обособени позиции -  10.04.2017

Обявление за възложена поръчка - 22.05.2017

Договор VII-1-35 - 22.05.2017

Договор VII-1-36 - 22.05.2017

Договор VII-1-37 - 22.05.2017

Договор VII-1-38 - 22.05.2017

Договор VII-1-39 - 22.05.2017

Договор VII-1-41 - 22.05.2017

Обявление за възложена поръчка - 05.06.2017

Договор VII-1-44/23.05.2017 - 05.06.2017

Обявление за приключване на договор VII-1-44/23.05.2017 - 28.09.2018

Обявление за приключване на договор VII-1-41/10.05.2017 -11.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-39/27.04.2017 - 11.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-36/25.04.2017-11.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-38 - 18.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-37- 18.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-35 - 04.02.2020« Обратно към всички поръчки