Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Комплексна доставка на обзавеждане и оборудване на помещение за разливане на болнична храна и доставка на обзавеждане, оборудване, компютърна техника и периферни устройства,  включваща и изработка на идеен проект за интериорно разположение на обзавеждането в Център за трансфузионна хематология и помещение за разливане на болнична храна”Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 22.08.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 03.09.2012 година
Разглеждане на предложенията - 13.00 часа на 04.09.2012 година

Гаранция за участие в процедурата: 2500 /две хиляди и петстотин/ лева

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 9 (ДЕВЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА« Обратно към всички поръчки