Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

Номер в РОП: 00684-2016- 0025

Обявление за обществена поръчка - 12.12.2016

Решение - 12.12.2016

Документация - 13.12.2016
Приложения към документация - 13.12.2016
Техническа спецификация - 13.12.2016
Техническо предложение - 13.12.2016
Ценово предложение - 13.12.2016
Проект на договор - 13.12.2016

Срок за получаване на оферти: 16.01.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.01.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-35-9/26.01.2017 г. - 26.01.2017 г.

Отваряне на ценовите предложения

Дата: 09.02.2017 г

На 14.02.2017 г. в 13.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”.

Протокол VII-35-15/21.02.2017 г. - 22.02.2017

Доклад VII-35-14/21.02.2017 г. - 22.02.2017

Решение VII-35-16/22.02.2017 г. - 22.02.2017

Обявление за прекратяване на обособена позиция - 09.03.2017

Обявление за возложена поръчка - 24.04.2017

Договор VII-35-25 - 24.04.2017

Договор VII-35-26 -24.04.2017

Договор VII-35-27 -24.04.2017

Договор VII-35-28 -24.04.2017

Договор VII-35-29 -24.04.2017

Договор VII-35-30 -24.04.2017

Договор VII-35-31 -24.04.2017

Обявление за възложена поръчка - 18.05.2017

Договор VII-35-34 - 18.05.2017

Допълнително споразумение към договор VII-35-26 - 22.12.2017

Допълнително споразумение към договор VII-35-28 - 22.12.2017

Обявление за приключване на договор VII-35-29 - 30.04.2018

Обявление за приключване на договор VII-35-34 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-30 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-31 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-25 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-26 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-27 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-28 - 01.02.2019« Обратно към всички поръчки