Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

Номер в РОП: 00684-2016- 0024
Обявление за обществена поръчка - 07.11.2016
Решение - 07.11.2016

Документация - 08.11.2016

Приложения към документация - 08.11.2016

Техническа спецификация - 08.11.2016

Техническо предложение - 08.11.2016

Ценово предложение - 08.11.2016

Проект на договор

Срок за получаване на оферти: 21.11.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 22.11.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснения на основание чл. 33 ал. 2 от ЗОП - 11.11.2016

Протокол VII-25-10 - 30.11.2016

Отваряне на ценовите предложения

Дата: 14.12.2016

На 19.12.2016 г. в 15.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

Протокол VII-25 -13 13.01.2017

Протокол VII-25 -17 13.01.2017

Доклад VII-25 -16 13.01.2017

Решение за класиране VII-25 -18 13.01.2017

Обявление за възложена поръчка - 10.02.2017

Договор - 10.02.2017

Допълнително споразумение към договор VII-25-26/06.02.2017 г. - 05.02.2018

Допълнително споразумение към договор VII-25-26/06.02.2017 г. - 12.04.2018

Обявление за приключване на договор - 10.01.2019« Обратно към всички поръчки