Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

Номер в РОП: 00684-2016- 0023
Обявление за обществена поръчка - 27.09.2016
Решение - 27.09.2016
Документация -27.09.2016

Техническа спецификация -27.09.2016

Техническо предложение -27.09.2016

Ценово предложение -27.09.2016

Срок за получаване на оферти: 12.10.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 13.10.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-32-11/24.10.2016 - 24.10.2016

Съобщение: На 15.11.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца“. – 10.11.2016

Протокол VII-32-14/28.11.2016 - 29.11.2016

Доклад VII-32-13/28.11.2016 - 29.11.2016

Решение VII-32-15/29.11.2016 - 29.11.2016

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 16.12.2016

Договор VII-32-19/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-20/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-21/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-22/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-23/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-24/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-25/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-26/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-27/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-28/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-29/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - 30.01.2017 г.

Допълнително споразумение към договор VII-32-23/13.01.2017 г. - 27.07.2017 15:23:50

Допълнително споразумение към договор VII-32-24/13.01.2017 г. - 27.07.2017 15:24:20

Допълнително споразумение към договор VII-32-25/13.01.2017 г. - 27.07.2017 15:24:37

Допълнително споразумение към договор VII-32-21/13.01.2017 г. - 04.12.2017 10:09:41

Допълнително споразумение към договор VII-32-20/13.01.2017 г. - 19.01.2018 09:14:15

Допълнително споразумение към договор VII-32-19/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-21/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-22/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-23/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-24/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-26/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-27/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-28/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-29/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-20/13.01.2017 г. - 16.03.2018

Информация за изпълнението на договор VII-32-28 - 08.06.2018

Информация за изпълнението на договор VII-32-29 - 08.06.2018« Обратно към всички поръчки