Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца“

Номер в РОП: 00684-2016-0022
Обявление за обществена поръчка -  08.08.2016 14:05:01
Решение - 08.08.2016 14:05:44 
Документация - 08.08.2016 14:08:56

Техническа спецификация - 08.08.2016 14:06:00

Техническо предложение - 08.08.2016 14:06:14

Ценово предложение - 08.08.2016 14:06:55

Срок за получаване на оферти: 12.09.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 13.09.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-31-9/18.10.2016 - 18.10.2016

Съобщение: На 01.11.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца“. - 27.10.2016

Доклад VII-31-12 - 14.11.2016

Протокол VII-31-13 - 14.11.2016

Решение за класиране VII-31-14 - 14.11.2016

Обявление за прекратяване на обособени позиции -  01.12.2016

Обявление за възложена поръчка -  10.01.2017

Договор VII-31-24 - 10.01.2017

Договор VII-31-25 - 10.01.2017

Договор VII-31-26 - 10.01.2017

Договор VII-31-27 - 10.01.2017

Договор VII-31-28 - 10.01.2017

Договор VII-31-29 - 10.01.2017

Договор VII-31-30 - 10.01.2017

Информация за изпълнен договор VII-31-25 - 23.01.2018

Информация зя гаранция 30,04,2018 09:37:53

Обявление за приключване на договор VII-31-26 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-27 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-30 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-24 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-28 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-29 - 01.02.2019« Обратно към всички поръчки