Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”

Номер в РОП: 00684-2016-0021


Обявление за обществена поръчка - 26.07.2016 17:19:08
Решение - 26.07.2016 17:17:55


Документация - 26.07.2016 17:19:28

Приложения - 26.07.2016 17:19:46

Проект на договор - 26.07.2016 17:20:03

Техническа спецификация - 26.07.2016 17:20:33

Техническо предложение - 26.07.2016 17:20:48

Ценово предложение - 26.07.2016 17:20:59


Срок за получаване на оферти:   30.08.2016 г. Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата:  31.08.2016 г. Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 16.09.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”".

Доклад - 28.09.2016

Протокол - 28.09.2016

Решение за класиране - 28.09.2016

Договор VII-30-13/14.10.2016 г. - 20.10.2016

Обявление за възложена поръчка - 20.10.2016

Допълнително споразумение - 06.02.2017

Допълнително споразумение - 14.03.2017

Допълнително споразумение - 12.04.2017

Допълнително споразумение - 07.07.2017

Допълнително споразумение - 18.07.2017

Допълнително споразумение VII-30-153/08.11.2017 - 10.11.2017

Допълнително споразумение VII-30-154/08.11.2017 - 10.11.2017

Допълнително споразумение VII-30-174/19.12.2017 - 19.12.2017

Допълнително споразумение VII-30-189/25.01.2018 - 26.01.2018

Допълнително споразумение VII-30-196/08.02.2018 - 09.02.2018

Допълнително споразумение VII-30-227/19.04.2018 - 20.04.2018

Допълнително споразумение VII-30-237/01.08.2018 - 02.08.2018

Допълнително споразумение VII-30-265/06.11.2018 - 09.11.2018

Допълнително споразумение VII-30-297/22.03.2019 - 26.03.2019« Обратно към всички поръчки