Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции

Номер в РОП: 00684-2016-0020

Обявление за обществена поръчка - 20.07.2016 16:51:11

Решение - 20.07.2016 16:50:39

Документация - 20.07.2016 16:53:29
Приложения - 20.07.2016 16:53:40

Техническа спецификация - 20.07.2016 16:53:58
Техническо предложение - 20.07.2016 16:54:25
Ценово предложение - 20.07.2016 16:54:49

Срок за получаване на оферти: 24.08.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 25.08.2016 г.  Час: 10:30

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Информация при производство по обжалване - 03.10.2016 14:08:37

Решение КЗК от 08.12.2016

Отваряне на ценови предложения:

На 13.01.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика  в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части,  за срок от 12 месеца, по обособени позиции

Протокол VII-28-12 18.01.2017 16:13:01

Доклад VII-28-15 18.01.2017 16:14:27

Протокол VII-28-16 18.01.2017 16:14:39

Решение за класиране VII-28-17 18.01.2017 16:14:52

Решение ВАС 16.03.2017 14:44:16

Обявление за възложена поръчка 18.05.2017 10:53:20

Договор VII-28-23 18.05.2017 10:54:06

Договор VII-28-24 18.05.2017 10:54:30

Договор VII-28-25 18.05.2017 10:54:55

Обявление за приключване на договор VII-28-25 18.06.2018 13:18:38

Обявление за приключване на договор VII-28-23 11.01.2019 09:26:57

Обявление за приключване на договор VII-28-24 11.01.2019 09:27:32« Обратно към всички поръчки