Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

Номер в РОП: 00684-2016-0019
Обявление за обществена поръчка - 12.07.2016 16:02:27
Решение - 12.07.2016 16:01:11
Документация -12.07.2016 16:02:41

Приложения - 12.07.2016 16:03:35

Проект на договор - 12.07.2016 16:03:48

Техническа спецификация - 12.07.2016 16:04:05

Техническо предложение - 12.07.2016 16:04:18

Ценово предложение - 12.07.2016 16:04:28

Срок за получаване на оферти: 16.08.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.08.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол - 25.08.2016 13:30:06

Отваряне на ценови предложения:

На 12.09.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация"

Протокол - 15.09.2016

Доклад - 15.09.2016

Решение -  15.09.2016

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 20.10.2016

Обявление за възложена поръчка

Договор VII-27-27 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-28 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-29 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-30 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-31 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-32 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-33 от 03.11.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-34 от 07.11.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-35 от 07.11.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-36 от 14.11.2016 г. - 17.11.2016

Обявление за възложена поръчка

Договор VII-27-39 от 06.01.2017 г. - 12.01.2017

Информация за плащане 05.07.2017

Информация за плащане 05.07.2017

Информация за плащане 05.07.2017

Допълнително споразумение към Договор VII-27-34/07.11.2016 01.08.2017

Информация за плащане 04.08.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-32 09.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-30 09.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-28 09.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-35 21.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-33 21.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-36 21.11.2017

Информация за гаранция 28,11,2017 15:13:23

Информация за гаранция 28,11,2017 15:16:02

Информация за гаранция 28,11,2017 15:17:51

Информация за гаранция 30,04,2018 09:30:29

Информация за изпълнението на договор VII-27-34 14.01.2019 14:37:07

Информация за изпълнението на договор VII-27-39 14.01.2019 14:39:10

Информация за плащане 17.01.2019 10:45:05

Информация за плащане 17,01,2019 10:48:14

Информация за плащане 17,01,2019 10:49:51

Информация за изпълнението на договор VII-27-27 01.02.2019 15:33:35

Информация за изпълнението на договор VII-27-31 01.02.2019 15:34:14

Информация за изпълнението на договор VII-27-29 01.02.2019 15:34:48« Обратно към всички поръчки