Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Предоставяне на юридически консултации на Болница "Лозенец" във връзка с прилагането на ЗОП

Номер в РОП: 00684-2016-0018

Решение VII-22-1/14.04.2016 г. - 14.04.2016 16:00:39

Покана - 14.04.2016 16:01:18

Договарянето ще се проведе на:

Дата: 19.04.2016 г.  Час: 14:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол VII-22-4 - 20.04.2016 16:10:40

Доклад VII-22-5 - 20.04.2016 16:11:13

Решение VII-22-6 - 20.04.2016 16:11:33

Договор VII-22-09/04.05.2016 г. - 11.05.2016 14:42:23

Информация за сключен договор - 11.05.2016 14:42:52

Информация за плащане -27.06.2016 15:18:51

Информация за плащане 09.09.2016 16:30:02

Информация за плащане 29.09.2016 11:43:27

Информация за плащане 01.11.2016 08:34:27

Информация за плащане 16.12.2016  18:17:45

Информация за плащане 26.01.2017 15:18:55

Информация зя плащане 28.02.2017 16:36:55

Информация за плащане 11,04,2017 15:42:13

Информация за плащане 25.04.2017 15:56:41

Информация за плащане 29,05,2017 16:07:32

Информация за плащане 21,06,2017 15:07:08

Информация за изпълнен договор 26.06.2017 16:16:18« Обратно към всички поръчки