Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Номер в РОП: 00684-2016-0017

Обявление за обществена поръчка VII-23-1 от 14.04.2016 г. - 14.04.2016 15:42:30

Решение VII- 23 -2 от 14.04.2016 г. - 14.04.2016 15:42:06

Документация - 14.04.2016 15:42:47

Техническа спецификация - 14.04.2016 15:44:08

Техническо предложение - 14.04.2016 15:44:25

Ценово предложение - 14.04.2016 15:44:41

Срок за получаване на оферти: 26.05.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:30

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Отваряне на ценови предложения:

На 10.06.2016 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Протокол VII-23-7/07.06.2016 г. - 16.06.2016 14:22:59

Протокол VII-23-9/16.06.2016 г. - 16.06.2016 14:23:34

Решение VII-23-10/16.06.2016 г. - 16.06.2016 14:24:51

Договор VII-23-15/06.07.2016 г. - 14.07.2016 13:47:07

Договор VII-23-16/13.07.2016 г. - 14.07.2016 13:47:28

Информация за сключен договор - 14.07.2016 15:36:54

Информация за гаранция 14.07.2016 16:18:00

Информация за плащане 27,03,2018 10:25:51

Обявление за приключване на договор VII-23-15 - 27.03.2018 15:18:19

Информация за гарнция 28.03.2018 13:48:56« Обратно към всички поръчки