Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”

На 26.10.2012 г. в 10.00 часа в Зала 2 /до библиотеката/ на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка: „Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца от сключване на договор.

1. Документация
2. Спецификация Медикаменти
3. Декларация за срок на годност

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 15 (ПЕТНАЙСЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 07.08.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 20.08.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 30.08.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 03.09.2012 година
Гаранция за участие в процедурата: Гаранцията за участие в процедурата се
внася за конкретната обособена позиция съгласно приложения в документацията списък« Обратно към всички поръчки