Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2016-0015
Обявление за обществена поръчка VII-21-1 от 12.04.2016 г. -12.04.2016 16:11:18

Решение VII- 21 -2 от 12.04.2016 г. - 12.04.2016 16:13:11
Документация - 12.04.2016 16:13:27
Техническа спецификация - 12.04.2016 16:13:39
Техническо предложение - 12.04.2016 16:13:50
Ценово предложение - 12.04.2016 16:14:03
Срок за получаване на оферти: 25.05.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Отваряне на ценови предложения:

На 17.06.2016 г. в 13.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология”  за период от 12 месеца

Протокол VII-21-6/14.06.2016 г. - 21.06.2016 11:32:34

Протокол VII-21-8/20.06.2016 г. - 21.06.2016 11:32:59

Решение VII-21-9/21.06.2016 г. - 21.06.2016 11:33:12

Информация за гаранция -03.08.2016 15:49:27

Договор VII-21-12/28.07.2016 г. - 04.08.2016 14:02:53

Обявление за възложена поръчка - 04.08.2016 14:03:22

Информация за плащане 01,02,2018 09:25:00

Информация за гаранция 30,04,2018 09:46:54

Информация за плащане 25,01,2019 10:07:05

Обявление за приключен договор VII-21-12 - 25.01.2019« Обратно към всички поръчки