Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

Номер в РОП: 00684-2016-0014
Обявление за обществена поръчка VII-20-1 от 04.04.2016 г. - 04.04.2016 16:09:36

Решение VII- 20 -2 от 04.04.2016 г. - 04.04.2016 16:09:58
Документация - 04.04.2016 16:10:27
Техническа спецификация - 04.04.2016 16:10:12

Срок за получаване на оферти: 16.05.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.05.2016 г.  Час: 10:00  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Решение за промяна от 14.04.2016 г. - 15.04.2016 07:57:00

Доклад VII- 20 -11 - 09.06.2016 16:04:49

Протокол VII- 20 -12 - 09.06.2016 16:05:28

Отваряне на ценови предложения:На 08.07.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

Протокол VII-20-16/30.06.2016 г. - 15.07.2016 15:57:01

Протокол VII-20-18/11.07.2016 г. - 15.07.2016 15:57:29

Решение VII-20-19/15.07.2016 г. - 15.07.2016 15:57:39

Информация за гаранция 03.08.2016 15:40:36

Договор VII-20-25/28.09.2016 г. - 03.10.2016 09:13:27

Обявление за възложен договор - 03.10.2016 09:13:55

Информация за гаранция -05.10.2016 15:36:06

Информация за плащане - 05,01,2016  10:00:42

Информация за плащане - 17.01.2017 14:14:42

Информация за плащане 28.02.2017 16:30:09

Информация за плащане 29.03.2017 15:55:03

Информация за плащане 21.04.2017 13:48:20

Информация за плащане 23.05.2017 14:01:31

Информация за плащане 04.07.2017 15:33:31

Информация за плащане 02.08.2017 16:10:13

Информация за плащане 12.09.2017 10:08:33

Информация за плащане 26.09.2017 15:24:38

Информация за плащане 20,10,2017 13:41:57

Информация за плащане 20.02.2018 14:38:20

Информация за изпълнен договор - 21.02.2018 11:26:20

Информация за гаранция 21.02.2018 15:46:28« Обратно към всички поръчки