Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Номер в РОП: 00684-2016-0013
Обявление за обществена поръчка VII-19-1 от 01.04.2016 г. -01.04.2016 14:56:48

Решение VII- 19 -2 от 01.04.2016 г. - 01.04.2016 14:57:17
Документация - 01.04.2016 14:57:46
Техническа спецификация - 01.04.2016 14:58:01
Техническо предложение - 01.04.2016 14:58:20
Ценово предложение - 01.04.2016 14:58:31
Срок за получаване на оферти: 03.05.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 10:00  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническото предложение на участника:

Участник                                                      Комплексна оценка на техническото предложение

"Медилон" ЕООД                                           30 точки

 


Отваряне на ценови предложения:

На 14.05.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Протокол VII-19-6/11.05.2016 г. - 30.05.2016 14:58:05

Протокол VII-19-8/26.05.2016 г. - 30.05.2016 14:58:47

Решение VII-19-9/30.05.2016 г. - 30.05.2016 14:59:03

Договор VII-19-12/22.06.2016 г. - 22.06.2016 15:31:19

Информация за сключен договор - 22.06.2016 15:31:12

иНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ -27.06.2016 14:14:37

Информация за плащане - 15.12.2016  13:43:09

Информация за плащане 22.12.2016  14:56:28

Информация за плащане 11.08.2018 15:16:19

Информация за гаранция 30,04,2018 10:01:24

Информация за плащане 17,01,2019 10:56:29

Обявление за приключен договор 18.01.2019 14:47:35« Обратно към всички поръчки